Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie MAX-STONE sp. z o.o. sp. k. 38-406 Odrzykoń; Bratkówka 130A NIP: 684 237 13 32 REGON: 371177142 zwany dalej Administratorem.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

MAX-STONE sp. z o.o. sp. k. 38-406 Odrzykoń; Bratkówka 130A NIP: 684 237 13 32 REGON: 371177142
– zwany dalej Administratorem.

DANE KONTAKTOWE – KOMUNIKACJA
Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail biuro@maxstone.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w przypadku rekrutacji, w ramach której może dojść do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
  • w zakresie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy),
  • w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. w przypadku rekrutacji, w ramach której może dojść do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej: w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Administratora– podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celu przeprowadzenia rekrutacji aktualnie prowadzonej przez Administratora na praktykę/ staż – podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody/zgód na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem i obsługą procesów rekrutacji, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usług prawnych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej/udzielonych zgody/zgód – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres najbliższych 12 miesięcy.
W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (lub wycofania zgody na dodatkowe dane). Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony do zakończenia trwania pierwszej umowy czasowej zawartej z wybranym kandydatem w ramach danej rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach okres przedawnienia roszczeń może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną na adres: biuro@maxstone.pl.
Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy jako dane których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest wymagane przez Administratora dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych innych niż dane osobowe wskazane w przepisach prawa pracy jest dobrowolne.